[ย่อยPodcast] แค่ปรับแนวคิดแล้วเราเริ่มมีความสุขกับงานที่ทำ

Photo by Simon Migaj from Pexels

Job

ก็ตรงตัวนะคะ Job เป็นงานแบบที่เราทำเพื่อยังชีพ เพื่อผลตอบแทนที่เราจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต (เงินนั่นเอง) เป็นงานแบบที่เราไม่ได้ Enjoy ไปกับมัน แค่ทำไปให้ได้ตัง ถ้าถามว่าชอบงานที่ทำไหม ก็ตอบได้ว่าก็เฉยๆ เราทำไปเพราะเราทำได้ ไม่ได้สนใจจะทำให้มันดีขึ้นหรือหมดเวลางานแล้วจะไปศึกษาเพิ่มเติม เราเฝ้ารอคอยวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อที่จะได้ไปอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานหลักเลย และเรารู้สึก สนใจและ Enjoy กว่า

Career

มันคือขั้นกว่าของ job เราไม่ได้ทำเพียงทำแค่ให้ได้เงิน เราสนใจ อยากจะได้อย่างอื่นจากมัน เช่น ได้เรียนรู้ในสายงาน อยากเก่งขึ้น ได้รับการโปรโมท ได้สนุกไปกับการแข่งขัน มีเป้าหมาย สุดท้ายคือมีความสนุกกับงานที่ทำ มองเห็นอนาคตของมันแล้วอยากจะไปจุดนั้นให้ได้

Calling

เป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานในฝัน งานที่เป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเรา งานและตัวตนของเราหลอมหลวมกันเป็นสิ่งเดียว ถ้าเทียบกับ Job ที่เราอยากจะหนีๆมันไปทำอย่างอื่นแล้วนั้น Calling เป็นสิ่งที่เราไม่อยากหนี นอกเวลางานก็เฝ้าคิดถึง มี Passion ในตัวงาน ให้ทำทุกวันไม่มีวันหยุดก็ยังอยากที่จะทำ

Toronto Star Graphic via Dreamtime

--

--

Diet & Skincare enthusiast / Fitness Nutrition Specialist FIT Thailand #AiFitLog / Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yanisa H. #AiFitLog

Yanisa H. #AiFitLog

149 Followers

Diet & Skincare enthusiast / Fitness Nutrition Specialist FIT Thailand #AiFitLog / Developer